Skip to main content

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden 2Polished

Onderhavige voorwaarden* maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden* gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

*Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt en deze producten of diensten niet op afstand aankoopt.

 

 1. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper dat 2polished gemachtigd is de overeengekomen prijs te verhogen indien prijzen van lonen, grondstoffen en dergelijke door omstandigheden stijgen sinds de datum van de overeenkomst. Prijzen zijn exclusief BTW, verpakkingskosten, verzendingskosten.

 

 1. Overmacht: Indien 2polished niet in staat is aan één of meer verplichtingen te voldoen en dit ten gevolge een omstandigheid buiten zijn macht is hij gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst bij aangetekend schrijven te  geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

 1. Goederen die klaar en afgewerkt zijn dienen binnen de 14 dagen na een bevestigingsmail van ons afgehaald te worden. Nadien zal er een stockagekost van 10€/week aangerekend worden.

 

 1. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 8 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt per aangetekend schrijven. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de twee maanden na de ontdekking ervan worden gemeld.

 

 1. De koper verklaart uitdrukkelijk de velgen/banden op eigen risico en verantwoordelijkheid te gebruiken. De koper erkent voor het verlaten van de garage de banden en/of velgen te hebben nagekeken op correcte plaatsing ervan. In geval dit niet zou zijn meldt de koper dit voor het verlaten van de garage. Bij de gebeurlijke ongevallen ter gelegenheid van het gebruik van de geleverde en/of gefactureerde banden, zal geen enkel verhaal aanvaard worden tot vergoeding van schade aan personen, dieren en zaken ter gelegenheid van dit ongeval ontstaan.

 

 1. Alle stukken reglementair of niet worden geplaatst op verantwoordelijkheid van de koper. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor geplaatste of verkochte goederen.

 

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, gebeurt de levering bij de verkoper, behoudens en worden de goederen vervoerd op kosten en op risico van de koper. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.

 

 1. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 2 werkdagen na de bestelling, en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval van annulatie is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.

 

 1. Onze leveringen zijn contant of per bc betaalbaar, indien particulier. Indien u BTW-plichtig bent, binnen de 15 dagen na afhaling of leveringBij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 25 euro, en worden tevens eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

 1. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

 

 1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbank van Turnhout is bevoegd ervan kennis te nemen.